Zagreb

12th Zagreb Jazz Festival 2021

5th of November - Vijay Iyer Trio, Mala dvorana Lisinski, 8PM
7th of November - Kurt Elling & ZJM Big Band, KD Vatroslav Lisinski, 8PM
9th of November - Dan Tepfer, Mala dvorana Lisinski, 8 PM
Save the date!

Vijay Iyer Trio

5th of November 2021
Mala dvorana Lisinski

Dan Tepfer

9th of November 2021
Mala dvorana Lisinski

Kurt Elling & ZJM Big Band

7th of November 2021
KD Vatroslav Lisinski